Privacy Policy

Breakoutrun (11).jpeg

Breakout Run B.V. verzamelt voor een optimale deelname aan en beleving van ons evenement persoonlijke gegevens van u als deelnemer/bezoeker. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Breakout Run B.V. is de verantwoordelijke voor het beheer van uw persoonsgegevens. Breakout Run is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:

1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om:

 • Uw inschrijvingen te beheren, uw betaling te ontvangen en u te voorzien van klantenondersteuning, o.a. klantservicecommunicatie te bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder reserveringbevestigingen, herinneringen aan events en eventuele toegankelijkheidsvereisten en cashless betalingen te beheren;
 • Bij aankomst op het evenement, u als tickethouder te verifiëren, mede om fraude en handel in tickets tegen te gaan;
 • Het verloop van het evenement te beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van het event (in de uitvoering en in geval van calamiteiten);
 • Foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen, met de mogelijkheid uzelf terug te zien;
 • De publieke aankondiging en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website van het evenement, op de website van Breakout Run (www.breakoutrun.nl) en IJzeren Man Vught (www.ijzerenman.nl) of andere media kanalen.

2. Voor onze zakelijke belangen:

 • Om u te informeren over onze andere evenementen en activiteiten of acties die u zouden kunnen interesseren (u mag zich te allen tijde uitschrijven indien u deze informatie niet wenst te ontvangen);
 • Om foto’s, video’s, drukwerk e.d. waarop u staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media);
 • Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt;
 • Om marktonderzoek- en analyses te doen om onze producten/evenementen/diensten te verbeteren en aan te passen;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet;
 • Om een profiel voor u aan te maken om ons te helpen onze diensten aan u aan te passen
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang om contact met onze deelnemers te houden en om onze evenementen te promoten.
 • Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

3. En desgevallend en enkel indien u hiermee heeft ingestemd:

 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken om gevolg te kunnen geven aan verzoeken in verband met toegankelijkheidsvereisten of allergieën;
 • Om uw data te bezorgen aan de partners en sponsors waarmee wij samenwerken om hen toe te laten u informatie te bezorgen over hun diensten en producten;
 • Om aan de andere vennootschappen van de Golazo groep de gelegenheid te geven u informatie te sturen over de door hen georganiseerde sportevenementen;
 • Om contact met u als deelnemer op te nemen met informatie of acties met betrekking tot de Breakout Run. Dit kan via e-mail, de website of social media. 
 • Om uw gegevens aan partners door te geven, voor verder gebruik door hen (inclusief foto’s en ander audiovisueel materiaal waarop u centraal staat afgebeeld);
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming hiervoor in te trekken.

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:

 • Naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode, woonplaats, land;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam en telefoonnummer voor noodoproepen;
 • Startnummer;
 • Betalings- en factuurgegevens;
 • Het aantal en soort gekochte tickets;
 • Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:

 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal;
 • Mogelijk lokalisatie (track & trace) tijdens het evenement;
 • Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) via cashless betalingen (kaart/polsbandje) die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot events en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het event in de horecapunten;
 • Wanneer u onze website(s) gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan op onze site, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Zie het Cookiebeleid van de IJzeren Man voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • Als u toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat u de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen mogelijk inhouden dat u informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen;
 • In de gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen (Family Run), vragen we altijd toestemming aan de ouders/wettelijk voogd en wordt dergelijke informatie altijd uitsluitend verzameld voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment van verzamelen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement/editie waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over andere evenementen/edities. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Gemaakte foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal kunnen voor onbepaalde duur voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden worden gebruikt.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij doen een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en bedrijven binnen de Golazo groep, die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

 • Nemen van foto’s, technische ondersteuning, marketing, rapportage, aanbieden van VIP-pakketten, enz;
 • Cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd;
 • Onze medepromotors en event partner die specifieke diensten organiseren of leveren bij een event;
 • Derden die door u ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. merchandise) zodat zij uw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Met deze derden hebben wij de nodige afspraken gemaakt: zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

Bepaalde onderaannemers verwerken uw gegevens buiten de EU: voor deze werden specifieke beschermingsmaatregelen genomen: ofwel zijn ze gevestigd in landen die een passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, ofwel hebben wij zogenaamde “standard contractual clauses” met hen afgesproken. Indien wij beroep doen op verwerkers gevestigd in de Verenigde Staten kan het ook dat zij vallen onder het “Privacy Shield” programma. Een kopie van deze maatregelen is verkrijgbaar op verzoek ; stuur hiervoor een email naar: info@breakoutrun.nl.

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:

 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien u zich tijdens het evenement onwel zou voelen);
 • Voor publicatie van foto’s, video’s of ander audiovisueel materiaal in de diverse communicatiekanalen van het evenement;
 • Indien u daarmee heeft ingestemd.

Promotiebeelden en sfeerbeelden, waaronder foto’s en ander audiovisueel materiaal, worden gedeeld met het publiek en op social media kanalen. .

Uw rechten!

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@breakoutrun.nl met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement + editie waaraan u heeft deelgenomen. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het evenement worden foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketingmateriaal en op de website van het evenement en van IJzeren Man Vught (www.ijzerenman.nl) voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@breakoutrun.nl met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement + editie waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

Contacteer ons daarvoor op info@breakoutrun.nl.

Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 16 januari 2023. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Als Breakout Run belangrijke wijzigingen aanbrengt in dit Privacy Policy, wordt u als gebruiker daarover geïnformeerd. Bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen wordt (indien nodig) opnieuw toestemming gevraagd.